Missie

Het Independency Project gelooft dat het nodig is een eind te maken aan de bijna volledige afhankelijkheid van individuele personen en (niet altijd zo) kleine organisaties van het handjevol puur resultaat-georiënteerde en winst-geobsedeerde multinationals, die in de laatste decennia, wereldwijd, ieders leven zijn gaan bepalen en die terloops natuur en planeet aan het afbreken zijn.

Probleem

 

Oplossing

De allesomvattende financiële, industriële en commerciële elite is de culminatie van een elitaire Oude Wereld Orde (OWO), die op corrupte wijze een wereldmechanisme in stand houdt, dat gebaseerd is op volledige overheersing, onevenredige verdeling van de welvaart en het gewetenloos uitbuiten van natuurlijke en menselijke middelen, enkel in hun kortzichtige voordeel om hun hebzucht en honger naar macht te zelfbevredigen (ja, 100% parallel).

In navolging van de gedachte "Be the change you want to see in the world" wil het project actief de mogelijheden onderzoeken, om een situatie te bereiken waarin een aanzienlijke mate van onafhankelijkheid van deze corrupte, dominerende machthebbers daadwerkelijk een optie kan zijn en waarin OWO langzaam weg-erodeert totdat ze obsoleet wordt.

Het is geen toeval dat dit in grote mate zal samenvallen met een drastische reductie van de absurde rijkdom en macht van deze corrupte elite, om het op meer evenredige wijze her te verdelen, terwijl tegelijkertijd gewerkt wordt aan verbetering en herstel van natuur en milieu.

Hoewel er op verschillende fronten gestreden kan worden om deze onafhankelijkheid te bereiken beschouwt het Independency Project als hoogste, overkoepelende, prioriteit op wereldniveau: de volledige afschaffing van het Bankgeheim & Belastingparadijzen. Dit is namelijk de fundamentele stap om de corruptie op grote schaal (politiek, zakelijk, crimineel) uit te roeien en daarmee het grootste deel van de meest schrijnende wereldproblemen.

 

Doel en referentiekader

Onafhankelijkheid terug winnen van ras, natie, religie, banken, industrie en "de markten"
zowel in individuele als in (kleinschalige) collectieve zin

 • Nature First
  De natuur kan wel overleven zonder de mens, maar de mens kan niet overleven zonder de natuur (bijen, bomen, vissen), we moeten voor haar zorgen als zijnde het belangrijkste goed dat we hebben: Sustainability, stop Programmed Obsolescense, Cradle to Cradle. 
  Human Progress, en als zodanig Independency Project, geloven zelfs dat het niet voldoende is om dat weinige wat er nog over is aan werkelijk onverstoorde natuur te behouden, maar dat er minstens zoveel hersteld en herwonnen moet worden, om in elk geval terug te keren naar de situatie van voor de 2e wereld oorlog. 
  Dit is in theorie, de wérkelijke eerste prioriteit op wereldschaal, maar te breed om werkbaar te zijn. Desalniettemin; gelukkig hebben alle problemen t.a.v. natuur en milieu (en ook mensenrechten) slechts één achterliggende bepalende factor: de dermate grote en trieste hebzucht van de banken en de grote industrie, dat ze leidt to corruptie op grote schaal. En deze corruptie op grote schaal kan, op haar beurt, alleen maar in stand gehouden worden bij de gratie van het bestaan van BankGeheim en BelastingParadijzen (SchatEilanden). Met andere woorden, de volledige uitroeing van deze Schateilanden en de daar direct aan gekoppelde corruptie (95%) is de eerste fundamentele praktische stap om de natuur, het milieu en onze planeet te redden, en terloops ook de mensenrechten en de handhaving van een gezonde wereld-maatschappij.
 • Afschaffing Bankgeheim en Belastingparadijzen (Schateilanden)
  In de praktijk is dit is de hoogste prioriteit, omdat de Schateilanden de corruptie op grote schaal (regeringen, multinationals, georganiseerde misdaad) mogelijk maken, handhaven en stimuleren. Deze corruptie leidt op haar beurt weer tot de belangrijkste een ernstigste problemen waar de wereld onder leidt.
  Het hernieuwde initiatief van Hollande en gevolgd door Europa (april 2013), dankzij "Offshore Leaks", is enigszins hoopgevend, hoewel dit initiatief zich zou kunnen beperken tot slechts het terugdringen van de belastingontduiking, terwijl de SchatEillanden, in werkelijkheid, gewoon radikaal van de aardbodem geveegd moeten worden, zodat er geen enkel "zwart gat" overblijft, waar het wereldkapitaal veborgen kan worden en in het niets verdwijnen;
 • Back to our roots
  Productie en consumptie weer dichter bij elkaar brengen, te beginnen bij voeding en landbouw: moestuintjes, verlaat de steden, kinderen meer in de natuur opvoeden en laten opgroeien, minder TV (MSM) en vooral: minder voorverpakt voer en minder consumptie in het algemeen. Dit is de eerste stap naar onafhankelijkheid van de multinationals, een volgende stap kan kleding zijn.
 • CopyRight en Patenten afschaffen, verminderen - Monopolies tegengaan!
  De beschermende/belonende functie t.a.v. de "creatieve vader" die Copyright en Patenten van origine hadden, is verschoven naar puur speculatief gedrag met het alleenrecht voor multinationals, ten behoeve van monopolieposities en winstbejag. Beperk alleenrecht met winstoogmerk in elk geval tot een tijdelijke duur, bijv. niet langer dan 10 jaar, wel kan een levenslange beloning voor de 'creatieve vader' gehandhaafd blijven bwv spreken, 1% vd opbrengst;
 • Invoering van een wettelijk maximum loon
  De inkomstenverschillen die heden ten dage bestaan tussen mensen binnen eenzelfde bedrijf, binnen een land en tussen landen onderling zijn absurd, irreëel en onnodig. Ze leiden alleen maar tot meer hebzucht van de heersende, wereldvreemde elite in hun ivoren torens en meer armoede bij de toch al arme en machteloze onderlaag. Voor normale, rationele en sociaal bewuste mensen spreekt het meer dan vanzelf dat deze verschillen binnen de beperken gehouden worden. Een ratio van 12 op 1 moet haalbaar zijn en is, in verhouding tot de bestaande schrijnende verschillen, acceptabel en wellicht haalbaar. Hierbij staat "1" voor het absolute minimum voor een waardige levensstandaard, die in feite gewaarborgd moet worden door staat en een regering (eerste politieke prioriteit), alles wat daarboven komt is een welverdiend extra, die op kan lopen tot 12 keer dat minimum. Zo wordt het mogelijke grootste verschil in inkomen beperkt tot het feit dat één persoon in een maand kan verdienen, wat iemand anders in een jaar. Iedereen die denkt dat hij/zij meer dan 10 keer waard is dan een willekeurig ander persoon moet maar op Nova Zembla gaan zitten zichzelf belangrijk vinden. De invoering van de 12:1 ratio kan geleidelijk ingevoerd worden eerst binnen de bedrijven, dan binnen een land om uiteindelijk wereldwijd te worden.
 • Winstoogmerk obsoleet maken! - bedrijven transformeren naar coöperaties
  Parallel aan de invoering van het maximum loon, kan een proces in werking gezet worden om winst-beluste bedrijven te transformeren naar coöperaties. Als er voldoende initiatief en stimulans bestaat voor het opzetten van deze coöperaties dan hoeft dat niet eens op wettelijke manier geregeld te worden, noch zou dat met activisme of geweld gepaard hoeven te gaan. Uiteindelijk zullen cooperaties namelijk de winst-beluste bedrijven gewoon weg weten te concurreren op hun eigen terrein en met de bestaande wetten, totdat ze vanzelf redundant en obsoleet worden, puur en alleen vanwege het concurrentie voordeel (competetive advantage) van cooperaties, dat winst-beluste bedrijven nooit kunnen bieden: eigen
   beleid en produktie.
  Het leuke en heerlijk ironische hiervan is, dat het dan volledig irrelevant wordt hoeveel geld en macht de multinationals hebben om de politiek te beïnvloeden (kopen), 
  als een hele maatschappij besluit dat ze liever bij een cooperatie kopen en werken. Het hele kapitalistische systeem kan gewoon weg-geërodeerd worden totdat het vanzelf langzaam afbrokkelt. Uiteindelijk heeft het hele bestaan van een Beurs, van Banken, van Financiële Speculatie (Piraterij) en zelfs van BelastingParadijzen, dan gewoon totaal geen plek, zin of kracht meer :)
  Het is slechts een kwestie van niet al teveel tijd (minder dan één generatie) voordat dit (meerderheids)denkbeeld de kritieke massa bereikt die voldoende kracht heeft om zichzelf in stand te houden en het eroderend proces t.a.v. winst-bejag (minderheids-denkbeeld) in werking te zetten. In feite is het al begonnen, en het lijkt zelfs wel bij de basis: de eerste banken als cooperatie, eerst in België en nu ook in Nederland!  
 • 100% BTW op TV/MSM reclame
  Gezien het feit dat de multinationals reclame op TV monopolizeren en wetend dat bijna alle multinationals hun vennootschapsbelasting vermijden

 

 

(conceptueel)

 

Meer onafhankelijkheid van:

 1. Banken en andere financiële instellingen, beurzen en speculatie
  1. Afschaffen bankgeheim en belastingparadijzen (en al het bijbehorende stiekeme financiële "gedoe")
   www.taxjustice.netEva Joly en recentelijk 'natuurlijk': Offshore Leaks 
  2. Beëindigen, verminderen of in elk geval belasten van financiële speculatie en transacties (Tobin Tax). Geld en economie moeten terug naar wat het van oorsprong was: een middel en niet een doel. Beurzen moeten terug naar wat ze van oorsprong waren, financiële ondersteuning van een bedrijf, niet voor speculatie;
   www.attac.org
  3. Stéphane Hessel, 15M, Movimento 5 Stelle, Anonymous, Occupy, DRY, Stopdesahucios, PAH
 2. Industrie en de multinationals
  1. Volledige transparentie van kapitaal-, goederen- en informatiestromen,
  2. Breng produktie en consumptie weer dichter bij elkaar,
  3. Decentralizeren, meer produktie op kleine schaal;
 3. Main Stream Media (MSM) de klassieke massamedia
  MSM heeft, ten voordele van de heersende elite, in feite slechts 3 manipulatieve functies:
  1. mensen afleiden en zinloos bezig houden, zodat ze niet teveel denken en zich beperken tot het uitvoeren van hun 'functies', 
  2. een wereld voor te spiegelen en in te prenten zoals dat OWO het beste uitkomt, waarbij zonder enige gewetensbezwaren halve waarheden of direct complete leugens vrijelijk toegepast worden,
  3. mensen laten geloven dat ze van alles nodig hebben (moeten kopen) om mooi, leuk, aantrekkelijk, populair, geliefd en gelukkig te zijn of zelfs maar mee te tellen binnen de(ze) maatschappij.
  1. Activisme op internet: clicktivisme project:
   klik je suf op cpc advertenties van multinationals om hun obsessie voor agressieve promotie te verminderen.

Meer onafhankelijkheid voor:

 1. Onderwijs & Politiek
  1. Educate and govern for a better society, not just for more profit
  2. Be closer to nature and the origin of natural things (food, life!)
   Until 8 -12 grow up out of the city with less "things" and more nature! 
  3. Depend less on corporate production and distribution, specially food and clothes
   Educate children and people to be more selfsucient, independently or in networks of smaller corporations
  4. Health
  5. Publieke gezondheidszorg
  6. Publieke laboratoria
  7. De massa media (Main Stream Media - MSM)
  8. Publieke tv zenders zonder reclame
  9. Verminder de 
 2. Science
  1. Limited patents and copy-right (10 years), so knowledge is publicly available for society
   How would humanity have developed if "the wheel" would have been patented by General Motors, or "print" by Apple?
  2. Free energy (recover and investigate all the free energy engine myths - Tesla!)
 3. Employment
  1. Maximum wages!
   Objective: nobody to earn 12 times more than anyone else (max: in a month the same as other in a year)
   Slowly start introducing with 100x in one company, later extend.
  2. If unemployed, 
   possibility to engage in un-destruction of nature (reforest, clean oceans, recycle...)

 

 

Dutch